Pagat e mësuesve në institucionet arsimore, sa rriten për secilën kategori

4 Korrik 2024, 08:34Biznes SHKRUAR NGA REDAKSIA VOX

Vendimi që rishikon në rritje pagat e punonjësve mësimorë në institucionet e arsimit tashmë është publikuar në Fletoren Zyrtare dhe shtrin efektet nga 1 korriku.

Sipas vendimit në këtë rritje përfshihen punonjësit mësimorë (mësues/edukatorë, instruktorë), punonjësit e shërbimit psiko-social, si dhe punonjësit e tjerë jomësimorë, që shërbejnë në institucionet arsimore të sistemit arsimor parauniversitar në:a) arsimin parashkollor; b) arsimin fillor; c) arsimin e mesëm të ulët; ç) arsimin e mesëm të lartë; d) institucionet arsimore për përkujdesjen për kategori të veçanta të nxënësve; dh) qendrat kulturore të fëmijëve; e) konviktet e nxënësve.

Vendimi sqaron elementët përbërës të pagës bruto për dy kategori:

a) Për punonjësit mësimorë:

Paga për pozicion, që shpërblen vlerën relative të çdo pozicioni pune;ii. shtesa e nivelit të kualifikimit, që shpërblen nivelin arsimor të kërkuar për pozicionin përkatës të punës.

Vlera e shtesës së nivelit të kualifikimit për çdo grup diplome përcaktohet në lidhjen nr.4, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij;iii. shtesa për vjetërsi në punë, që jepet në masën:-0.6 (zero pikë gjashtë) % pas çdo viti pune për 10 (dhjetë) vitet e para (1–10 vjet) dhe llogaritet mbi pagën e pozicionit;-0.8 (zero pikë tetë) % pas çdo viti pune për 10 (dhjetë) vitet e dyta (11–20 vjet) dhe llogaritet mbi pagën e pozicionit;-1 (një) % pas çdo viti pune për 10 (dhjetë) vitet e treta (21–30 vjet) dhe llogaritet mbi pagën e pozicionit; iv. shtesa për kategorinë e kualifikimit, që shpërblen zhvillimin profesional të punonjësve mësimorë përgjatë karrierës së tyre, pas përfitimit të kategorisë së kualifikimit, do të llogaritet në përqindje, për çdo kategori, si më poshtë vijon:-10 (dhjetë) % të shtesës së nivelit të kualifikimit, për kategorinë “mësues i kualifikuar”;-20 (njëzet) % të shtesës së nivelit të kualifikimit, për kategorinë “mësues specialist”;-30 (tridhjetë) % të shtesës së nivelit të kualifikimit, për kategorinë “mësues mjeshtër”. Masa në përqindje, sipas përcaktimeve të mësipërme, llogaritet mbi vlerën e përcaktuar në lidhjen nr.4, të këtij vendimi, për grupin përkatës të diplomës, referuar nivelit më të lartë të kualifikimit, që zotëron punonjësi mësimor; v. shtesa për natyrë të veçantë pune e aplikueshme për disa pozicione në shkollat e arsimit të mesëm të lartë profesional.

b)Për punonjësit e shërbimit psiko-social dhe punonjësit e tjerë jomësimorë

Paga për pozicion, që shpërblen vlerën relative të çdo pozicioni pune; ii. shtesa e nivelit të kualifikimit, qe shpërblen nivelin arsimor të kërkuar për pozicionin përkatës të punës. Vlera e shtesës së nivelit të kualifikimit për çdo grup diplome përcaktohet në lidhjen nr.4, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij; iii. shtesa për vjetërsi në punë, që jepet në masën: -0.6 (zero pikë gjashtë) % pas çdo viti pune, për 10 (dhjetë) vitet e para (1–10 vjet) dhe llogaritet mbi pagën e pozicionit;-0.8 (zero pikë tetë) % pas çdo viti pune, për 10 (dhjetë) vitet e dyta (11–20 vjet) dhe llogaritet mbi pagën e pozicionit;-1 (një) % pas çdo viti pune, për 10 (dhjetë) vitet e treta (21–30 vjet) dhe llogaritet mbi pagën e pozicionit.

Vendimi përcakton gjithashtu edhe shtesat që përfitohen mbi pagën sipas nivelit të kualifikimit për çdo grup diplome. Me poshtë tabelat e plota që shoqërojnë vendimin.

Pagat e mësuesve në institucionet arsimore, sa rriten për

Pagat e mësuesve në institucionet arsimore, sa rriten për

Video