The three "bombshell" documents issued with the signature of Ilir Beqjan as the "pivot" of the sterilization concession

2023-08-17 18:26:41Investigim SHKRUAR NGA REDAKSIA VOX
Ilir Beqaj

There are 3 "bombshell" documents, which Ilir Beqja, in the capacity of the Minister of Health, signed during the period of 2015, when the concession procedure for the sterilization of surgical equipment was being developed.

The documents raise reasonable doubts about the criminal responsibility of "Abuse of duty" on the part of the former minister Beqja, for whom the SPAK has divided the investigations and carried out wider verifications.

The three documents in the following days may lead to the raising of official accusations against the former Minister of Health, who 3 months ago appeared at SPAK and testified for almost 9 hours.

"Ora News" has provided documentation administered in the SPAK file, where clearly and visibly, Ilir Beqja has signed the three main documents of the 10-year sterilization concession, this business was given to the friend of Minister Beqja, citizen Ilir Rrapaj.

Beqaj, is the main man and the "pivot" of this corrupt affair that paved the way for allowing other concessionary procedures in Health, such as in the Hemodialysis service, the laboratory service and the "Che-Cap" analysis service.

The main person who cheated through fictitious invoices, Ilir Rrapaj from Vlonia, since yesterday has been arrested by SPAK together with the deputy minister, Klodian Rrjepaj and 6 other Health officials, who have served as members of the Bid Evaluation Committee .

The first document that implicates and makes Ilir Beqjan the main protagonist in the sterilization concession is precisely the document that the minister signed, for the opening of the 10-year concession procedure.

As the official, Beqja opened the procedure and at the same time, through an internal order, he formed the group of people headed by Klodian Rrjepaj, for the formation of the Bid Evaluation Commission.

The 10-year concession procedure worth 9.6 billion ALL was opened on February 13, 2015, with a decision of Minister Ilir Beqaj.

The scope of the public-private partnership contract was aimed at providing customized set of sterile surgical instruments, supply of disposable sterile medical material in surgical rooms, treatment of biohazardous waste and disinfection of surgical rooms and premises.

Sipas dokumentave me datën 4 Maj 2015, Ministria e Shëndetësisë ka zhvilluar procedurën e prokurimit për koncesionin dhe në datë 26 Maj, autoriteti kontraktues ka publikuar renditjen e operatorëve ekonomikë.

Sipas këtij dokumenti këtu, renditja e operatorëve konkurues dhe pikëzimi i tyre është firmosur nga titullari i Institucionit Kontraktues, ministri i Shëndetësisë, Ilir Beqja.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave, që monitorohej nga Beqja ka shpallur konsorciumin e përbërë nga Investital Llc, Servizi Italia S.p.a, U.Jet S.r.l dhe Tecnosanimed të parët me 73.89 pikë dhe në vendin e dytë konsorciumin e përbërë nga “Action Laundry,” S.S.I”, “Mario Gugliemo” dhe “Brema Ambiente” me 42.83 pikë.

Më 8 qershor 2015, bashkimi i operatorëve i udhëhequr nga kompania e “Action Laundry” e renditur e dyta paraqiti një ankesë në KPP duke kundërshtuar renditjen e operatoreve në procedurën e koncesionit si dhe kualifikimin e konsorciumit tjetër, të përfaqësuar nga “Servizi Italia S.p.a”.

Me datë 22 qershor 2015, KPP-ja pranon pjesërisht ankesën e “Action Laundry” dhe i kërkon Ministrisë së Shëndetësisë të rivlerësojë ofertat, pasi vëren se mbledhja e pikëve në vlerësimin e parë ka gabime matematikore.

Pas këtij vendimi detyrues, procedura e mbledhjes së pikëve është mbajtur në datën 28 shtator 2015, dhe pikërisht në atë ditë është shpallur fituesi ku sërish ka qenë bashkimi i operatorëve “Servizi Italia”. Por çuditërisht, këtë herë kjo kompani ka marrë më shumë pikë se në vlerësimin e parë.

Nga 73.98 pikë që kishte në vlerësimin e parë, tani ishte vlerësuar me 91.03 pikë. Pra me një diferencë prej 22 pikësh më tepër.

Në anën tjetër, bashkimi i operatorëve që përfaqësohej nga “Action Laundry” ka marrë 45 pikë, nga 42.83 që kishte marrë në rivlerësimin e parë.

Pas shpalljes së vendimit të KPP-së me datë 10 korrik, kompanitë Investital Llc, Servizi Italia S.p.a, U.Jet S.r.l dhe Tecnosanimed, kanë regjistruar një kompani të re për të operuar me koncesionin, të quajtur “Sani Service” Sh.p.k.

Edhe pse me shumë pak eksperiencë se partnerët e tjerë italianë, kompania e Rrapajt, Investital Llc merr 40 % të aksioneve të kompanisë së re SaniService Sh.p.k, Servizi Italia S.p.a 30 %, Tecnosanimed 15 % dhe U.Jet S.r.l 15 %.

Rrapaj's investment through "Investital Llc" to control 40% of the company with the concession of 100 million dollars, was only 8 thousand euros.

After the announcement of the winner of the group of companies led by Ilir Rrapaj, and the establishment of the concession company "Sani Service", it is once again the Minister of Health, Ilir Beqja, who has signed the 10-year concession contract.

Ilir Beqja has signed on behalf of the Contractual Authority of the Ministry of Health. As for the concessionaire company, the administrator of "Sani Service", Admir Daca, has signed.

Video