Unprecedented case of the GJKKO judge requesting the annulment of a concession contract

2023-08-21 21:15:31Fokus SHKRUAR NGA REDAKSIA VOX
Judge of GJKKO, Erjon Bani

The decision of the special judge, Erjon Bani, where he requests the cancellation of the sterilization concession, is a sui generis case, the only one of its kind in Albanian justice and perhaps among the only ones for international standards of justice.

The request for the cancellation of the concession under the argument that there was a conflict of interest during its granting to a good part of Albanian experts and lawyers raises doubts about exceeding the competences on the part of the Special Court.

This court has essentially criminal powers related to organized crime and corruption at high levels. However, with the request addressed to ILDKPKI for the cancellation of the concession, the court entered the powers of the executive power.

The sterilization concession was granted by the Ministry of Health. During the review of the procedures, the bid evaluation commissions and then the Public Procurement Commission had the right to cancel it, while the contracting authority, in this case the Ministry of Health, has the right to cancel it at any time.

GJKKO's request to ILDKPKI raises doubts about exceeding the powers of the court. The law provides that the ILDKPI is set in motion, among other things, at the request of public institutions and not by notification.

Si rrjedhojë ILDKPI do të vlerësojë si institucion të iniciojë hetimin adminstrativ për rastin apo jo. Në çdo rast, ILDKPI nëse bën hetim duhet të dorëzojë ankim tek Ministria përkatesë që është autoriteti kontraktor dhe fjala e fundit do i takojë Ministrisë nëse janë kushtet e konstatimit të pavlefshmërisë së kontratës për efekt të konfliktit të interesit ose jo.

Nëse Ministria vendos pavlefshmërinë, pala përfituese e koncesionit ka të drejtë ta kundërshtojë aktin në rrugë administrative për të kërkuar pavlefshmërinë e vendimit të Ministrisë dhe shpërblimin e dëmit. Kundërshtime të këtij lloji janë akte civile që shqyrtohen nga gjykatat administrative të vendit.

Kjo do të thotë se pavlefshmëria e koncesionit nuk është në dorë të një gjykate penale, siç është gjykata e posaçme, por vendoset së pari nga autoriteti kontraktor që ka dhënë koncesionin dhe së dyti nga gjykatat administrative, gjykata e lartë, deri edhe te gjykatat ndërkombëtare të arbitrazhit si hallkat e fundit.

Kjo është arsyeja se pse vendimi i gjyqtarit Erjon Bani është i pashoq dhe përbën një precedent të rrezikshëm edhe për standardet e drejtësisë shqiptare, duke u dhënë një kazus çdo gjykate penale që të japë vendime që janë kompetencë e pushtetit ekzekutiv dhe për më tepër lëndë parësore pune për gjykatat administrative. 

©Copyright Vox News

This article is exclusive to Vox News, it is copyrighted according to Law No. 35/2016, "On copyright and related rights". The article can be republished by other media only by citing Vox News and placing the source link at the end, otherwise any violator will be held responsible according to Article 178 of Law No. 35/2016

Video