Udhëzimi/Shtesat e pashfrytëzueshme të tokave bujqësore, kush mund t’i përfitojë...

20 Nëntor 2023, 13:13Biznes SHKRUAR NGA REDAKSIA VOX

Përmes një udhëzimi të publikuar në Fletoren Zyrtare, Këshilli i Ministrave ka miratuar Aktet që do përdoren për të kaluar në pronësi të përdoruesve sipërfaqet shtetërore shtesë të cilat në praktikë janë të papërdorshme. Bëhet fjalë për ato sipërfaqe të cilat ligji i njeh si prona shërbyese, tej parcelave të përfituara përmes AMTP-ve, që posedohen nga pronari i pasurisë kryesore dhe që, për shkak të përmasave apo konfigurimit, nuk mund të shfrytëzohen më vete.

Në udhëzim janë përcaktuar modelet dhe përmbajtja e akteve të kalimit të pronësisë për sipërfaqet shtetërore shtesë dhe pronën shërbyese, që i shitet subjekteve, sipas rregullave të përcaktuara në Ligjin “Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë”.

Vendimmarrja për kalimin në pronësi të sipërfaqes shtetërore shtesë dhe pronës shërbyese, do të kryhet nga Agjencia Shtetërore e Kadastrës (ASHK) pas përfundimit të procedurës së regjistrimit fillestar, apo përmirësimit/përditësimit të zonës kadastrale, si edhe ligjërimit të sipëfaqes.

Pas kërkesës së subjektit të interesuar, ASHK nis plotësimin e aktit të evidentimit në terren. Ai do të përmbajë bazën ligjore për nxjerrjen e aktit administrativ dhe llojin e sipërfaqes për të cilën po kryhet evidentimi në terren, si dhe gjeneralitetet dhe të dhënat identifikuese të subjektit që posedon efektivisht në terren, sipërfaqen shtesë apo pronën shërbyese. Aty do të regjistrohen gjithashtu, edhe të dhënat mbi sipërfaqen e tokës sipas matjeve grafike në terren; zonën kadastrale dhe numrin e pasurisë kryesore në vijimësi të së cilës shtrihet sipërfaqja e pronës shtetërore shtesë apo pronës shërbyese, bashke me të dhënat e prpnarëve të parcelave kufizues.

Akti i evidentimit në terren do të shoqërohet edhe me planvendosjen, proces pa të cilit subjektet këtkuese do të pajisen me dokument pronësie nga ana e Agjencisë shtetërore të Kadastrës.

Video