BSH vendos rregulla të reja për subjektet financiare jobanka. Cilat janë kushtëzimet?

18 Qershor 2024, 10:22Biznes SHKRUAR NGA REDAKSIA VOX

Banka e Shqipërisë ka vendosur të bëjë disa ndryshime në rregulloren për subjektet financiare jobanka. Pas zbulimit të skemës së mashtrimit nga Micro Credit Albania dhe Final, Banka e Shqipërisë revokoi licencat e të dyja këtyre institucioneve, megjithëse rregullorja përkatëse parashikonte vetëm procedurat për procesin e licencimit dhe jo për veprimet e revokimit dhe likuidimit.

Si rrjedhojë, me qëllim që të ketë një administrim më të mirë të rasteve të tilla në të ardhmen, në rregulloren për licencimin e subjekteve financiare jobanka, Banka e Shqipërisë ka shtuar detajet mbi procedurat e revokimit dhe likuidimit.

Sipas përcaktimeve të reja të kësaj rregulloreje, në rast të revokimit të licencës së subjektit financiar jobankë, Banka Qendrore fillon menjëherë procesin e likuidimit të portofolit të kredive të krijuar nga ushtrimi i veprimtarisë financiare në bazë të licencës, duke përjashtuar rastet kur subjekti ka kërkuar vetë revokimin e licencës së tij dhe nuk ka bilanc kredish në portofolin e vet.

Pas revokimit të licencës, Banka fillon procesin e likuidimit, pavarësisht se subjekti është në gjendjen e aftësisë paguese. Në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë, ajo emëron likuidatorin, i cili ka të drejtë të administrojë portofolin e kredive të subjektit financiar jobankë, pas revokimit të licencës dhe fillimit të procesit të likuidimit. Në rast shitjeje të portofolit, shitja kryhet nëpërmjet ankandit.

Likuidatori raporton në Regjistrin e Kredive të gjitha kreditë financiare, në varësi të dokumentacionit të gjetur dhe të ecurisë së procesit të likuidimit.

Paralelisht, guvernatori krijon një grup pune, i cili bashkë me Departamentin e Mbikëqyrjes, kanë si detyrë kryesore të mbështesin likuidatorin në procesin e likuidimit, duke përgatitur paketën fillestare të informacionit për likuidatorin me informacionet e disponueshme nga raportimet e subjektit në Bankën e Shqipërisë, me qëllim njohjen e situatës financiare të subjektit të vendosur në likuidim.

Video