The well-known hotel in Lezhë is seized, it was registered with forged documents

2022-12-13 17:30:25Aktualitet SHKRUAR NGA REDAKSIA VOX
Hotel "Sun"

The prosecution of Lezha has seized the well-known restaurant and hotel inside the protected area of ??Vain, "Mystic Rose", better known as "Diella".

The investigation showed that this restaurant was registered with forged documents in the name of Ndue Pal Loshi. According to the Prosecutor's Office, the hotel "Diella" was built without a regular construction permit on state land and in a protected area.

"From the investigation conducted in connection with this criminal proceeding, it has been proven that: Employees of the state administration have favored the registration of real estate for some citizens who have illegally benefited from state property in the coastal area through the preparation of AMTPs additional and falsified." it is stated in the decision of the Prosecutor's Office.

Notice:

THE PROSECUTOR'S OFFICE NEAR THE COURT OF FIRST INSTANCE, LEZHE

WHO RKES IS


"FOR THE ESTABLISHMENT OF PREVENTIVE SEIQUESTRO"

In Lezha, today on 14.11.2022.

I, Erjon SHEHAJ, Prosecutor in the Prosecutor's Office of the Lezhë Court of First Instance, after studying the acts of criminal proceedings with no. 764 of 2017, which referred to the criminal offenses of "Forgery of documents" and "Abuse of duty" provided for by articles 186 and 248 of the Criminal Code.

 I FOUND:

Me date 27.09.2017, Prokuroria Prane Gjykates se Shkalles se pare Lezhe mbi bazen e referimit nga policia gjyqsore, si dhe mbi bazen e kallzimit te shtetasit Ardian Mlika kane regjistruar procedimin penal nr.764/2017 + 765/2017 + 39/2018 per veprat penale te “Fallsifikim te dokumentave” dhe “Shperdorim te detyres” te parashikuar nga nenet 186 dhe 248 teK.Penal. Ketij procedimi i jane bashkuar dhe materialet referuese te ardhura nga Drejtoria Vendore e policise me shkresat Nr 164 prot date 12.01.2018, Nr .289/1 prot date 30.01.2018, Nr846 prot date 21.02.2019 dhe Nr. 288 prot date 23.01.2018.

Nga hetimi i zhvilluar ne lidhje me kete procedim penal ka rezultuar e provuar se: Punonjes te administrates shteterore kane favorizuar regjistrimin e pasurive te palujtshme per disa shtetas te cilet kane perfituar ne menyre te paligjshme prona shteterore ne zonen bregdetit nepermjet pergatitjes se AMTP-ve shtese dhe te fallsifikuara. Keto prona shteterore jane regjistruar ne ZVRPP me qellim tjetersimin tyre nepermjet shitjeve te njepasnjeshme, disa prej te cilave fiktive, me qellim humbjen e vemendjes nga perfituesi fillestar i prones. Sasia e pronave qe dyshohet se jane perfituar ne menyre te paligjshme, eshte rreth 200 dynym, prona keto te gjitha ne bregun detit, me vlera te larta per turizmin, bregdeti Kune Vain. Nder personat qe dyshohet te kene perfituar toke, nepermjet dokumentave te fallsifikuar, me shume se sa u ka takuar ne baze te normes per fryme, referuar ligjit 7501 date 01.08.1991 “Per ndarjen tokes”jane si familja e £esk Paloka, ka poseduar 2 AMTP , duke perfituar me teper toke me siperfaqen prej 13 760 m2, familja e Preng Laskaj, ka poseduar 3 AMTP , duke perfituar me teper toke me siperfaqen prej 27 100 m2, familja e Kol Ndue Nikolli, ka poseduar 2 AMTP , duke perfituar me teper toke me siperfaqen prej 17 366 m2, familja e Preng Luka, ka poseduar 2 AMTP , duke perfituar me teper toke me siperfaqen prej 21 100 m2, familja e Tom Vukaj, ka poseduar 2 AMTP , duke perfituar me teper toke me siperfaqen prej 12 600 m2, Familja e Lek Ndue Zefi, ka poseduar 2 AMTP , duke perfituar me teper toke me siperfaqen prej 18 000 m2. Tjetersimi i ketyre pronave eshte bere nepermjet regjistrimit te paligjshem te AMTP te fallsifikuara, te cilat nuk sherbejne si tittull pasi pasurite e regjistruara nuk jane te llojit “toke bujqesore” por ne regjistrat perkates te dates 01.08.1991 figurojne prona te llojit “pyll”, “kenete”, “ranishte” , “kullote”, “kanal”, te gjitha prone shtet.Disa prej pronave te regjistruara ne menyre te paligjshme me ligjit 7501 date 01.08.1991 “Per ndarjen tokes” jane: Pasuria nr. 105/1 ne ZK 1986 e llojit ranishte me siperafqe 8500 m2, regjistruar ne emrin e Domenika Ceraj;- Pasuria nr. 105/2 ne ZK 1986 e llojit ranishte me siperafqe 12870 m2, regjistruar ne emrin e £esk Palokaj;- Pasuria nr.105/4 ne ZK 1986 e llojit ranishte me siperafqe 121766 m2, regjistraur ne emrin e Marjan Luka;- Pasuria nr. 105/6 ne ZK 1986 e llojit ranishte me siperafqe 21797 m2, regjistruar ne emrin e Viktor Laskaj;- Pasuria nr.105/3 ne ZK 1986 e llojit ranishte me siperafqe 21197 m2, regjistruar ne emrin e Tom Nikoll Vulaj (Vata);- Pasuria nr. 105/14 ne ZK 1986 e llojit ranishte me siperafqe 2000 m2, regjistruar ne emrin e Tom Nikoll Vulaj (Vata);- Pasuria nr.69/7 ne ZK 3351 e llojit ranishte me siperafqe 1870 m2, regjistruar ne emrin e Tom Nikoll Vulaj (Vata).

Per sqarimin e rrethanave te dobishme per hetimin eshte pyetur shtetasi Ardian Mlika i cili sqaron se ka lindur ne Lezhe por stergjysherit e tij kane pasur prona bashke me gjysherit dhe baballaret. Keto ndodhen ne fshatin Ishull – Lezhe, ne vendin e qujtur VAIN. Familja Mlika ka gjithsej 2500 dy. Kjo pasuri eshte e vertetuar me te gjithe dokumentat ligjore qe disponon arkiva e shtetit deri ne sot, si dokument trashegimie, dokument si zone e mbrojtur ne vitin 1940, dokumentin “Akt marrveshjen me firmen Italiane po ne vitin 1941, dokumentin e vitit 1945 ku familja “MLIKA” ja ka afruar ish pushtetit per ta perdorur me qira. Ne vitin 1946 qe eshte shpronesuar toka nga shteti, eshte vertetuar plotesisht se kjo prone i perket familjes MLIKA. Me ardhjen e reformave dhe levizjeve demokratike ne Shqiperi ne vitin 1991, familja MLIKA ka grumbulluar dokumentat per te vertetuar qe kjo prone eshte e tyre. Kjo prone eshte perfshire ne kthimin dhe kompensimin e pronave sipas ligjit 7698, dhe nje pjese e kesaj prone u eshte kthyer. Me vendimin nr 55 dt 15.04.1995 u jane njohur 1000 dy dhe kthyer 208 dy. Me vendimin nr 132 te Komisionit te Kthimit te Pronave na jane njohur 329 dylym, jane kthyer 2 dylym, te cilet jane kthyer ne zonen qe administrohet nga policia e shtetit, ne vendin e quajtur “Bilanci i Dulaxhit” ku ndodhet dy ndertesa qe ka sherbyer per policine e shtetit dhe akoma nuk u eshte dhene e drejta per ti blere atyre si pronar edhe pse shkresa ka shkuar ne Polici per ti privatizuar nga ana tyre, por jane kthyer sipas ligjit nr 7501 shtetasit Gani Mehmet Kolecaj me dokument te fallsifikuara. Ky shtetas aktualisht posedon gjithsej 33 dylym, nga prona tyre e trasheguar. Pronat tyre ndodhen ne ZK nr 1896, dhe e gjithe kjo zone kadastrale eshte zone mbrojtur. Ne prefekture ndodhet dosja tyre sipas kerkesave qe ato kane kerkuar. Ankesat jane here qe ne vitin 2010 me Prefekt z. Pal Daci, dhe sipas radhes deri me sot. I pari Prefekt qe ka vepruar per heqjen e prones Gani Kolecaj eshte Pal Dajqi, i cili eshte ankuar ne Gjykate dhe aktualisht ndodhet ne Gjykaten Administrative dhe nuk ka marre forme te prere. Nder vite nga ana e Prefektit jane marre dhe 3(tre) vendime te tjera nga ana e Prefektit Ndrec Deda , i cili ka kerkuar fshirjen e pronave te dhena mbi bazen e ligjit nr 7501, dhe nuk ka dijeni perrrugenqe ka ndjekur prefektura per keto vendime. Ne token tyre jane ndertuar objekte si ne zonen ZAJE jane 7- (shtate jndertime pa leje, ne zonen VAIN gjithsej 10 ( dhjete ) ndertime pa leje, si shembull mund te marre, objektin – Diella.

In the quality of material evidence, the documentation that is in the file of the building permit given on the basis of decision no. 30, dt 07.04.201, of the Council of Territorial Regulation, Lezhe District for the construction of the object "Service building 2 kt for ecotourism service, Diella hotel restaurant. It follows from these acts that this construction permit was given in violation of the law, since the land where it was built is state land and in a protected area.

relationship with the land, which falls on property 163/3 with an unverified owner (state).

On the part of the complainant Ardian Mlika, it has been reported that in the property number 163/3 by the citizen Diella Loshi, various works are being carried out such as filling, throwing inert materials into the surface waters of the lagoon with the aim of expanding its activity.

Video